Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Uvedené obchodní podmínky jsou platné pro objednávky v internetovém obchodě Nositko.cz. Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.

 

Prodávající, provozovatel:

Sídlo, fakturační adresa

Ing. Lucie Součková

Za Dvorem 848, 588 22 Luka nad Jihlavou,

IČ: 06061893, DIČ: CZ8352042743 (plátce DPH)

tel. +420 777 077 961

email: info@nositko.cz

 

 

Kupující:

kupující spotřebitel, který zakoupil zboží u prodávajícího

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese Nositko.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

 

NĚKTERÉ DEFINICE

 1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
 2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
 3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
 4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů; 
 5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
 6. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
 7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
 8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
 9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu. 

 

OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

Koupě položek, které můžete nakoupit na našem e-shopu (Dále jen Zboží, zboží)  je možná jen přes webové rozhraní e-shopu.

Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout prodávajícímu („Nám“) všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé. 

Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

 

ObjednávkA zboží a smlouva

Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

Předmětem smlouvy jsou položky uvedené v kupní smlouvě – objednávce (Zboží). Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Kupující si vybírá a objednává Zboží na základě nabídky v internetovém obchodě Nostiko.cz. Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Údaje o Zboží vycházejí většinou z informací poskytnutých výrobcem nebo dodavatelem. Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto údajů a nenese případnou zodpovědnost za uveřejnění údajů chybných.

Pro objednání Zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží a
 3. informace o nákladech spojených s dodáním Zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Smluvní vztah (Smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením shrnutí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Součástí e-mailu bude shrnutí objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit si potvrzení objednávky s kupujícím telefonicky či jinou vhodnou formou.

Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám novou nabídku nebo se telefonicky dohodneme na změně Objednávky.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny Zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu Zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího

V případě výrazné změny ceny Zboží nebo zrušení dodávek vybraného Zboží si prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku. V takovémto případě se prodávající telefonicky spojí s kupujícím a domluví si další postup, případně prodávající poradí jinou alternativu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Spolupracující osobou je Ing. Tomáš Souček, IČ 74970143, se sídlem: Za Dvorem 848, 588 22 Luka nad Jihlavou, v případě potřeby může být část nebo celá objednávka dodána tímto subjektem, tímto pak přebírá povinnosti prodávajícího.

 

Cena zboží a platební podmínky

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách Nositko.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny Zboží jsou konečné, včetně DPH, jsme plátci DPH. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů Zboží.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky.

Případné slevy s kupní ceny Zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. 

 

Můžete si vybrat z těchto způsobů platby:

1) Platba na účet předem

Bankovní spojení: FIO 2900051486/2010

Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo objednávky.

S odesláním objednávky Vám automaticky přijde QR kód pro pohodlné a rychlé placení.

2) Dobírka

V tomto případě platíte až při převzetí Zboží. Zaplatíte dopravci nebo na výdejním místě v hotovosti, pokud to přepravce umožňuje, lze platit i kartou.

 

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

Faktura bude vystavena v elektronické podobě a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu.

Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 

Dodací lhůta

Zboží skladem je odesláno obvykle do druhého pracovního dne (v případě platby dobírkou), případně druhý den po přijetí platby na účet (v případě platby předem). Ostatní Zboží dle objednávky je expedováno v závislosti na dostupnosti u dodavatele - obvykle do 2-3 dnů, případně se snažíme pro Vás zajistit do týdne.  V případě dělší doby dodání či nedostupnosti Zboží, budete obratem informování telefonicky či emailem. O termínu odeslání Zboží bude kupující vždy informován. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Dodací lhůta je splněna předáním Zboží přepravci. Místem dodání Zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 
Dodací lhůta uvedená v e-shopu - upozorňujeme, že dodací lhůta je orientační - vše je zadáváno ručně. Ve výjimečných případech se může stát, že při shodě více objednávek již zboží skladem není, ačkoliv tak je uvedeno v e-shopu. V tomto případě Vás budeme obratem telefonicky informovat a domluvíme nejbližší možný termín dodání (obvykle dodáme do 2-3 dnů).
 
Budeme Vás vždy informovat v případě, že Zboží není dostupné z důvodu
- mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
- prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

 

Poštovné a podmínky dodání zboží

Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání Zboží.

K objednanému Zboží bude kupujícímu účtováno poštovné dle zvoleného způsobu dopravy a typu platby (poplatek bude vyúčtován na faktuře dle výše objednávky).

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít Zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Objednané Zboží Vám zašleme GLSČeskou poštou, Zásilkovnou na adresu nebo si můžete svou zásilku vyzvednout na pobočkách Zásilkovna.cz. Další možností je osobní odběr. Zde uvádíme popis jednotlivých způsobů doručení v souvisti se způsobem platby, můžete si tak vybrat variantu, která Vám nejvíce vyhovuje.
Kupující svým nákupem a souhlasem s obchodními podmínkami bere na vědomí a dává svolení prodávajícímu poskytnout přepravci nutné osobní údaje, tedy - jméno, příjmení, adresu pro doručení, telefon a e-mailovou adresu. Jsou to nezbytná osobní data, která vyžadují přepravci a bez kterých nelze zásilku jinak podat a doručit. 
 
Zboží doručujeme pouze na území ČR, pokud si přejete zaslat do zahraničí, kontaktujte nás a domluvíme se na postupu a ceně za dopravu.
 
Z technických důvodů na straně České pošty není dočasně možné podávat zásilky přes Českou poštu. Děkujeme za pochopení.
 
 
Hodnota objednávky: Od 0,- do 1500,- Kč Od 1500,- do 2500,- Kč Nad 2500,- Kč
Způsob úhrady: Předem na účet: Dobírkou: Předem na účet: Dobírkou: Předem na účet: Dobírkou:
postive_logo 80,- Kč 110,- Kč zdarma 30,- Kč zdarma zdarma
DR 100,- Kč 130,- Kč 60,- Kč 90,- Kč zdarma 30,- Kč
na poštu 90,- Kč 120,- Kč 50,- Kč 80,- Kč zdarma 30,- Kč
zasil 55,- Kč 75,- Kč 30,- Kč 50,- Kč zdarma zdarma
80,- Kč 110,- Kč 50,- Kč 80,- Kč zdarma 30,- Kč
Osobní odběr zdarma x zdarma x zdarma x
 
 
 

 1) GLS Private

Doručení:

- Zásilka je doručována obvykle do 1 pracovního dne od podání.
- V den odeslání zásilky obdržíte informaci o expedici Vaší objednávky e-mailem či SMS.
- V den doručování zásilky obdržíte interaktivní SMS nebo e-mail s 3hodinovýcm upřesněním času doručení v den doručení
- V případě, že nebudete zastiženi, řidič Vás sám kontaktuje na uvedeném telefonním čísle, aby Vám oznámil, že Vám veze zásilku. Standardní čas doručení je 8-18 hodin, v Praze, Brně a Ostravě lze i večerní doručení. 
- Jestliže nebudete zastiženi, obdržíte Oznámení o neúspěšném pokusu o doručení. GLS provede 3 pokusy o doručení.
 
2)  Zásilkovna.cz 
 
Doručení: 
- Balíček je obvykle k vyzvednutí za 2 pracovní dny od podání
- Zásilku si můžete vyzvednout na pobočkách Zasilkovna.cz
- V den podání zásilky od nás obdržíte informaci o expedici Vaší objednávky e-mailem či telefonicky.
- O tom, že je pro Vás připravena zásilka k osobnímu odběru na pobočce Zásilkovna.cz budete informováni SMS zprávou a emailem. Následně běží lhůta na vyzvednutí zásilky, samozřejmě lze sjednat i jiný termín.
- Upozorňujeme, že převoz mezi pobočkami trvá cca 2 pracovní dny. Tedy pokud mi podáme na Zásilkovně, počítejte pak ještě obvykle další 2 pracovní dny, než bude nachystámo k výdeji.
 
3) Zásilkovna.cz na adresu
 
Doručení: 
- Zásilka je doručována na adresu obvykle do 2 pracovních dnů od podání.
- Pokud nebudete k zastižení, bude zásilka uložena na nejbližším výdejním místě. Zásilku si pak můžete vyzvednout na pobočkách Zasilkovna.cz
- V den podání zásilky od nás obdržíte informaci o expedici Vaší objednávky e-mailem či telefonicky.
- O tom, že je balíček na rozvozu budete informováni SMS zprávou a emailem. 
- Upozorňujeme, že převoz mezi pobočkami trvá cca 2 pracovní dny. Tedy pokud mi podáme na Zásilkovně, počítejte pak ještě obvykle další 2 pracovní dny, než bude nachystámo k rozvozu. Objednávejte prosím s předstihem.
 
4) Osobní odběr, platba předem na účet
 
Doručení: 
- Zásilky je možné si vyzvednout kdykoliv po domluvě v Luka nad Jihlavou (pevné odběrné místo) - viz. Kontakty
 
5) Česká pošta - Balík Do ruky 
 
Z technických důvodů na straně České pošty není dočasně možné podávat zásilky přes Českou poštu. Děkujeme za pochopení.
 
Doručení: 
 
- Zásilka je doručována obvykle do 1-2 pracovních dní od podání (v období Vánoc může být tato doba i delší), standardním rozvozem České pošty.
- V den odeslání zásilky od nás obdržíte informaci o expedici Vaší objednávky e-mailem či telefonicky.
- V den doručování zásilky obvykle přijde upozornění od České pošty formou SMS či e-mailem.
- V případě, že nebudete zastiženi, budete uvědoměni o uložení zásilky na poště, kde si ji můžete vyzvednout. Zásilka může být na poště uložena po dobu 7 dnů.
 
 
6) Česká pošta - Balik Na poštu

 

Z technických důvodů na straně České pošty není dočasně možné podávat zásilky přes Českou poštu. Děkujeme za pochopení.
 

Doručení: 

- Zásilka je doručována obvykle do 1-2 pracovních dní od podání (v období Vánoc může být tato doba i delší), standardním rozvozem České pošty.
- V den odeslání zásilky od nás obdržíte informaci o expedici Vaší objednávky e-mailem či telefonicky.
- Zásilka bude automaticky uložena na Vámi zvolené poště (není vůbec rozvážena na adresu) a přijde upozornění od České pošty formou SMS či e-mailem, že můžete na poště vyzvednout. Zásilka může být na poště uložena po dobu 7 dnů.
 
 

Prodávajíci si vyhrazuje právo na změnu přepravce v závislosti na hmotnosti a velikosti zásilky, případně při technickém výpadku na straně dopravce. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu poplatku za poštovné v případě nadměrných a neforemných zásilek. V takovémto případě bude kupující kontaktován za účelem vzájemné domluvy a potvrzení ceny poštovného.

POZOR pro všechny způsoby přepravy zásilek: při převzetí je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu. Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad. Pokud je obal poškozený, sdělte to přímo řidiči, obsluze. Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, informujte přepravce do 3 pracovních dní. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci stavu zásilky bezprostředně po rozbalení.

Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

V případě, že kupující opakovaně nevyzvedne doručovanou zásilku, bude objednávka zrušena. Pokud již bylo zboží zaplaceno předem na účet, bude kupujícímu do 15 dní vrácena zaplacená částka ponížená o vynaložené náklady na poštovné.

Veškeré zásilky jsou pojištěny. Vždy odesíláme potvrzující email o datu odeslání zásilky. Není-li Vám zásilka doručena, kontaktujte nás prosím na info@nositko.cz pro zahájení reklamačního řízení. Kupující je povinen Zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad (roztrhaný, promočený, nebo jinak poškozený obal) neprodleně oznámit přepravci. 

Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené.

 

Záruka vrácení peněz

Při zakoupení Zboží na internetových stránkách Nositko.cz má kupující právo v souladu § 1829 odst. 1 obč. z. vrátit Zboží do 14 dnů bez udání důvodů, od jeho zakoupení resp. převzetí (Zboží musí být odesláno do 14 dnů od převzetí). O tomto vrácení by měl kupující prodávajícího předem informovat telefonicky nebo emailem.


Zboží musí být nepoškozené, bez známek použití, v originálním nepoškozeném obalu (krabici), včetně manuálů - návodů, kopie daňového dokladu, příp. záruční list, pokud je součástí zboží. Zboží musí být vráceno ve stejném stavu, jako byste se s ním seznamovali v kamenné prodejně. Zboží musí být pro přepravu řádně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Pokud bude původní obal nekompletní, poškozený nebo jinak znehodnocený, nebo nebude vůbec vrácen, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

V případě vrácení Zboží nese kupující (spotřebitel) náklady za navrácení (zaslání) Zboží zpět prodávajícímu.
Při vrácení Zboží bez udání důvodu s Vámi bude dohodnuta forma zaplacení částky - obvykle je poukázána na účet, sdělte prosím emailem nebo písemně poštou číslo účtu, na který má prodávající poukázat platbu.
 
Je-li společně se Zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 
Peníze za vrácené Zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.
 
Při vrácení Zboží nebude akceptována dobírka.
 
 
Zboží zasílejte na adresu:
Ing. Lucie Součková
Za Dvorem 848
58822 Luka nad Jihlavou

 

My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 

Práva z vadného plnění, ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

Prodávající odpovídá kupujícímu, že Zboží v době přechodu nebezpečí škody nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující Zboží převzal, Zboží:

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
 3. se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
 4. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat. Návod je možné zaslat i elektronicky a je tak činěno automaticky. Z technických důvodů se může stát, že Vám návod nedorazí, v tomto případě nás kontaktujte a obratem Vám jej zašleme;
 5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; 
 6. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  V případě, že bude mít Zboží vadu, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. 

  Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

  1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
  2. na odstranění vady opravou Zboží,

  ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

  Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

  Dále máte právo na:

  1. přiměřenou slevu z Ceny; nebo
  2. odstoupení od Smlouvy,

  jestliže:

  1. odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy; 
  2. se vada projeví opakovaně, 
  3. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo 
  4. je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době

  Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

  V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

  Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Za vadu nelze považovat opotřebení zboží způsobené jeho nesprávným skladováním, živelnými pohromami a působením jiných nestandardních jevů. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

  Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

  O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

  Pokud není stanoveno jinak, trvá záruční lhůta 24 měsíců a to pouze na výrobky sloužící k běžnému, nekomerčnímu používání. Záruka se vztahuje na výrobní vady. 

  V případě reklamace nás prosím nejdříve kontaktujte emailem, následně domluvíme další postup. Vadné zboží zasílejte spolu s kopií faktury a průvodním dopisem, ve kterém bude podrobně popsána vada zboží. Zboží zasílejte na adresu:

  Ing. Lucie Součková
  Za Dvorem 848
  58822 Luka nad Jihlavou

   

  Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, takto zaslané zboží nebude převzato.

   

  Mimosoudní řešení sporů

  Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

  Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@nostiko.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

  V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 www.coi.cz.
   
  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.e­u/consumers/odr/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

   

  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

   

   

  Ochrana osobních údajů

  Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu https://www.nositko.cz, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů) v našich Podmínkách pro ochranu soukromí.

   

  Závěrečná ustanovení

  Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

  Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

  Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

  Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.

  Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak.

  V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  Tyto obchodní podmínky jsou platné od 19.12.2022.

   

  V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte, rádi si s Vámi vše objasníme :-)